www.crmtothai.com

การบริหารงานขาย (2) ใบเสนอราคา (Quotation)
ผู้เข้าชม : 48827
 

รูป ตัวอย่างหน้าจอใบเสนอราคา

    การจัดทำใบเสนอราคาเป็นการนำเสนอรายการสินค้าขององค์กรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมแจ้งราคาสินค้า และเงื่อนไขในการบริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้ถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนั้นๆ ใบเสนอราคามีข้อมูลสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่

    • ข้อมูลของลูกค้า เช่น ชื่อบริษัท ผู้ติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ สำหรับการติดต่อ
    • ข้อมูลสินค้า เช่น รหัสหรือชื่อสินค้า จำนวน ราคาสินค้า เป็นต้น
    • ข้อมูลการขายและชำระเงิน เช่น เงื่อนไขการจ่ายชำระ เงื่อนไขการบริการ จำนวนวันยืนราคา เป็นต้น
    • ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ผู้จัดทำใบเสนอราคาหรือพนักงานขาย ผู้อนุมัติใบเสนอราคา เป็นต้น

นอกจากนี้สิ่งที่ควรพิจารณาในการนำระบบ CRM มาช่วยในการจัดทำใบเสนอราคาได้แก่

    • ควรสามารถนำ Opportunity มาสร้างใบเสนอราคาให้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาใส่ข้อมูลใบเสนอราคาทั้งหมดใหม่ซ้ำอีกครั้ง

    • สามารถคัดลอก (Copy) ใบเสนอราคาเดิมที่เคยส่งให้ลูกค้ารายอื่นมาใช้งานได้ เพียงแก้ไขข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดเพียงบางส่วนได้ จะช่วยลดเวลาได้มาก

    •  การแก้ไขใบเสนอราคาในแต่ละครั้งควรมีการเก็บประวัติของใบเสนอราคาเดิมไว้ด้วย พร้อมมีหมายเลขครั้งที่แก้ไข หรือ Revision กำกับไว้

    • กรณีที่ใช้ระบบอนุมัติผ่านระบบซอฟท์แวร์ CRM การพิมพ์ใบเสนอราคาควรสามารถนำลายเซ็นต์ของพนักงานขาย ผู้อนุมัติ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ มาออกในใบเสนอราคาได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเซ็นต์เอกสาร

    • ถ้าคุณต้องการลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบเสนอราคา ทั้งค่าหมึกพิมพ์และค่ากระดาษ ควรใช้วิธีการแฟ็กซ์ใบเสนอราคาผ่านซอฟท์แวร์ CRM ส่งให้ลูกค้าโดยตรงโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษก่อน

    • กรณีที่ลูกค้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ คุณอาจจะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าโดยใช้อีเมล์แทนการส่งแฟ็กซ์ จะช่วยคุณประหยัดค่าโทรศัพท์ลงได้


รูป ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอราคา


ที่มา : http://www.prosoftcrm.in.th


Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ