www.crmtothai.com

Opportunity ช่วยบริหารงานขายได้อย่างไร ?
ผู้เข้าชม : 3244
 

Opportunity คืออะไร ?

      Opportunity หมายถึงโอกาสในการขายสินค้าในแต่ละครั้ง ตั้งแต่เปิดการขาย มีการติดต่อ เสนอราคา จนกระทั่งลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือปิดการขาย โดยจะมีการเก็บรายละเอียดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไว้ด้วย

Opportunity ช่วยในการบริหารงานได้อย่างไร ?

     คุณสามารถนำ Opportunity มาใช้เป็นเครื่องมือของพนักงานขายในการเก็บประวัติการติดต่อหรือสถานะงานที่ ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยหัวหน้าหรือผู้บริหารใช้ Opportunity เพื่อติดตามการขายและดูภาพรวมการขายที่เกิดขึ้นได้รูปหน้าจอ Opportunity

ข้อมูลสำคัญใน Opportunity

     ข้อมูลสำคัญใน Opportunity สำหรับใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามการขายของพนักงานขาย และผู้บริหารทีมขาย เพื่อใช้ดูความคืบหน้าของงาน เช่น

    •   ชื่อโอกาสการขาย (Opportunity Name) สำหรับใช้อ้างอิงการขายแต่ละครั้ง โดยควรระบุชื่อ 
        ลูกค้า

   
    •
   และชื่อสินค้าที่ลูกค้า ต้องการไว้ด้วย


    •
    ประเภทโอกาสการขาย (Opportunity Type) สำหรับแยกประเภทว่าเป็นการขายในลักษณะใด
         เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์


    •
   หากลุ่มเป้าหมายที่สามารถปิดการขายได้มากกว่ากัน และนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับเลือก
         กลุ่มเป้าหมายในการออกแคม


    •
   เป็นครั้งต่อไป เช่น แบ่งเป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้อสินค้ามาจากทางบริษัท และลูกค้าใหม่ หรือ
        จะแบ่งตามรูปแบบของสินค้า
หรือบริการก็ได้


    •
   สถานะการขาย (Opportunity Stage) สำหรับบอกว่า Opportunity นี้ดำเนินการไปถึงขั้น 
        ตอนไหน ตั้งแต่ยังไม่เริ่มดำเนิน


    •
  การ (Wait), ระหว่างดำเนินการ (Inprogress), จนกระทั่งขั้นตอนการขายทั้งแบบ ปิดการ
        ขาย ได้ (Close Won) หรือ ปิด
การขายไม่ได้ (Close Lost)


    •
  อ้างอิงแคมเปญ (Reference Campaign) สำหรับใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Campaign 
       โดยดูทั้งจำนวน Opportunity


    •
   ทั้งหมดที่ได้จาก Campaign และ จำนวน Opportunity ที่ปิดการขายได้จากแต่ละ
        Campaign


    •
   วันที่คาดว่าจะปิดการขายได้ (Expect Close Date) สำหรับใช้ประมาณการว่าจะปิดการขาย
        ได้เมื่อไหร่ (Forecast)


    •
   รายได้ประมาณการ (Estimate Revenue) สำหรับประเมินรายได้ที่จะได้รับ ถ้าสามารถปิด
        การขายครั้งนี้ได้ โดยพิจารณา


    •
   จากมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าสนใจจะซื้อ หรืองบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้

 
    •
   รายได้คาดหวัง (Expect Revenue) สำหรับใช้ประเมินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย
        ครั้งนี้   โดยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์
ความเป็นไปได้ที่จะปิดการขาย (Probability)

 
    •
   อ้างอิงลีดส์ (Original Lead) สำหรับอ้างอิงเพื่อใช้อ้างอิงว่าการขายครั้งนี้ได้จาก Lead

       รายใด  และได้ลูกค้ามาจากสื่อ (Lead Source) ไหนบ้าง?

 
    •
   สินค้า (Product) สำหรับเก็บรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการ โดยอาจจะใส่เป็นรายละเอียด
        สินค้าไว้

    

รูปหน้าจอ  Opportunitys  Tab รายการสินค้าที่จะนำเสนอลูกค้า


รูป หน้าจอ รายละเอียดสินค้าเสริม บริการเสริม และคำอธิบายสินค้าเพิ่มเติม
ที่มา http://www.prosoftcrm.in.th

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ