www.crmtothai.com

บทบาทผู้ติดต่อ
ผู้เข้าชม : 2512


บทบาทผู้ติดต่อ (Contact Roles)

     การติดต่อกับลูกค้าในการขายสินค้าแต่ละ Opportunity อาจจะมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคน โดยมีบทบาทที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรและขั้นตอนการจัดซื้อของลูกค้าแต่ละราย ตัวอย่างบทบาทของผู้ติดต่อที่พบกันบ่อยๆ เช่น

     Decision Maker         ผู้มีอำนาจตัดสินใจ
     Executive Sponsor    ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน  
     Business User           ผู้ใช้ในบริษัท
     Technical Buyer        ผู้ชำนาญในการจัดซื้อ
     Influencer                ผู้ที่มีแรงชักจูงใจ ผู้ที่โน้มน้าวให้ซื้อได้
     Consultant              ผู้ที่เป็นที่ปรึกษา

     ดังนั้นในการติดต่อกับลูกค้าในแต่ละครั้งจึงควรมีการพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว ว่าเรื่องที่ต้องการติดต่อเกี่ยวข้องกับใคร และต้องประสานงานกับใครบ้าง ทั้งนี้ถ้ามีผู้ติดต่อมากกว่า 1 คน ควรกำหนดไว้ด้วยว่าใครจะเป็นผู้ติดต่อหลัก

New Lead
ที่มา http://www.prosoftcrm.in.th

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ