www.crmtothai.com

ความน่าจะเป็นที่จะปิดการขาย
ผู้เข้าชม : 2820

Probability

     มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดยค่า 0 หมายถึงปิดการขายไม่ได้ (Close Lost) และค่า 100 หมายถึงปิดการขายได้ (Close Won) ส่วนระหว่างการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนจะให้มีค่า Probability เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับ กระบวนการขาย (Sales Process) ที่เลือกใช้และค่า Probability ของแต่ละขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้


                ตัวอย่าง การกำหนดค่า Probability ให้กับแต่ละขั้นของ Sales Process
    

ตัวอย่าง การกำหนดค่า Probability ให้กับแต่ละขั้นของ Sales Process


   New            20%  เมื่อสร้าง Opportunity ใหม่โดยกำหนดค่า Probability เริ่มต้นที่ 20%
  
   Contacted    40%  เมื่อติดต่อลูกค้าแล้วลูกค้าให้ความสนใจ สอบถามรายละเอียดสินค้า Probability

                              จึงเพิ่มขึ้นเป็น 40%
   Demo          60%  เมื่อลูกค้าต้องการรู้รายละเอียดสินค้าและนัดให้เข้าไปนำเสนอสินค้า Probability
                              จึงเพิ่มขึ้นเป็น  60%
   Quotation    80%   เมื่อลูกค้าพบว่าสินค้าตรงกับความต้องการ จึงได้สอบถามราคา Probability
                              จึงเพิ่ม
ขึ้นเป็น 80%
   Negotiate    90%   เมื่อลูกค้าต่อรองราคาจากที่ได้เสนอไป Probability จึงปรับขึ้นเป็น 90%
                              Close Won  100%  เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า และมีการออกใบกำกับภาษี
                              (Invoice) จึง ปิดการขายสำเร็จ
ค่าของ Probability จึงเป็น 100%
   Close Lost    0%    เมื่อลูกค้าแจ้งว่าไม่สนใจที่จะซื้อสินค้า หรือตัดสินใจไปซื้อสินค้าอื่นของคู่
                              แข่ง จึงถือว่า
ปิดการขายไม่สำเร็จ ค่าของ Probability จึงเป็น 0%
ที่มา http://www.prosoftcrm.in.th

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ